Comparativa de la biomassa envers al gas i el gasoil

En termes de valors energètics, 3 Kg de biomassa equivalen a 1 l de gasoli; és a dir, que per a produir la mateixa calor que genera 1 litre de gasoli calen només 3 Kg de biomassa.

Des del punt de vista d'emissions de CO2, la biomassa és el combustible que menys tones a l'any d'aquest gas emet a l'atmosfera:

 

Analitzant la despesa econòmica, el següent gràfic mostra com el preu del gas propà i del gasoil té una tendència exponencial a l'alça, mentre que el de l'estella i el pèl·let (biomassa) presenten una tendència a la baixa i a l'estabilitat respecte els anteriors.

 

Despeses acumulades al llarg de 20 anys amb diferents tipus de combustibles. Supòsits: 35 kW de potència, consum d'uns 25.000 kWh en calefacció i ACS. Preu del gasoil 70 cèntims/l, gas propà canalitzat (TV) 70 cèntims/kg, pèl·let 200€/t. Subvenció del 30 % del cost de l'inversió.