Biomassa, la millor alternativa energètica

La comunitat científica ha estat investigant per aconseguir altres fonts d’energia renovables, més eficients i respectuoses amb el medi ambient, com per exemple la biomassa; contribuint a establir nou model energètic més sostenible.

La biomassa forestal es troba disponible als nostres boscos, en forma de residu (restes d’aprofitaments, podes, reducció de combustible...) o com a subproducte de la gestió forestal (aclarides de millora, selectives...); essent una bona alternativa als combustibles fòssils si es transforma en estella o pèl·let, a la vegada que fa viable la gestió i conservació dels boscos i contribueix a reduir el risc d’incendi forestal.

La biomassa d’origen forestal s’utilitza com a combustible per a generar calor i aigua calenta sanitària, tant a nivell domèstic com industrial.

Existeixen diversos tipus de biomassa forestal:

- La biomassa forestal procedent de treballs forestals:

- La biomassa forestal procedent de la indústria de transformació de fusta: